کورنرزتون مکرو

بررسی کیفیت رشد اقتصادی آمریکا توسط نشریه فوربس

/post-437/

بدون در نظر گرفتن مسائل تجاری، رشد اقتصادی آمریکا کمتر از نصف رقم اعلام شده رسمی است. همچنین میزان رشد کالاهای محسوس منفی شده که تداوم این روند خبر بدی برای اقتصاد آمریکا خواهد بود، چراکه مشابه شرایطی است که در شش رکود از هفت رکود اخیر آمریکا مشاهده شده است. نشریه فوربس در گزارشی به بررسی...