نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی

سود هرسهم واسپاری ملت

/post-257/

شرکت واسپاری ملت سود هرسهم را با رشد ۹۴درصدی نسبت به سال مالی۱۳۹۶، برای هرسهم ۳۹۱ریال اعلام کرد. این شرکت سود عملیاتی را با رشد ۱۵۲درصدی مبلغ ۳۱۲میلیارد ریال، سود خالص را با رشد ۸۶درصدی مبلغ ۳۶۱میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره را مبلغ ۱۸۸میلیارد ریال منتشر کرده است. “ولملت” در تشریح...