موسسات اعتباری

۵ تکلیف بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک اقتصاد نوین

/post-565/

بانک مرکزی با برگزاری مجمع سالانه بانک اقتصاد نوین برای تصویب صورت های مالی سال گذشته منوط به طرح صورت های مالی واصله و اجرای ۵ تکلیف موافقت کرد. مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری با برگزاری مجمع سالانه بانک اقتصاد نوین برای تصویب صورت های مالی سال گذشته منوط به طرح صورت های مالی...