عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس

شرایط اقتصادی مناسب دریافت مالیات از سکه نیست

/post-477/

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر این باور است که باید به آثار بخشنامه های اقتصادی مانند دریافت مالیات از سکه در تمامی حوزه های اقتصادی توجه شود. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از خریداران سکه که...