شاخص های موثر بورس آسیایی

ریزش بازارهای بورس جهانی

/post-336/

تشدید منازعات تجاری چین و آمریکا و نگرانی سرمایه گذاران سبب شده بازارهای بورس جهانی امروز با ریزش رو به رو شوند. در میان شاخص های موثر بورس آسیایی، شاخص های نیکی ژاپن و شانگهای به ترتیب با کاهش هفت دهم درصدی و یک درصدی رو به رو شده اند. در اروپا نیز شاخص های سهام فوتسی 100، دکس و کک با...