بانک بانک شهر

احمد درخشنده رسما مدیرعامل بانک شهر شد

/post-543/

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک شهر معرفی شدند. در ترکیب جدید به طور رسمی احمد درخشنده رسما مدیرعامل بانک شهر شد در ترکیب جدید سید محمد مهدی احمدی ، احمد درخشنده، حسن رستم پناه به عنوان اعضا موظف هیئت مدیره و محمد علی خادمی سید بنادک و عیسی قهرمانی چابک به عنوان اعضای غیرموظف معرفی شدند....