افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

36 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اعتبار لحاظ شده است

/post-474/

بررسی قانون بودجه نشان می‌دهد، در سال ۹۸ حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارمندان و ۱۴هزار میلیارد برای حقوق بازنشستگان اعتبار لحاظ شده است. براساس قانون بودجه سال 1398 اعتبار جبران خدمت کارکنان از 73.7 هزار میلیارد تومان در سال 1397 به 95.2 هزار میلیارد تومان در سال 1398...